SPOLU BOSKOVICE

Spolu jdeme dál

Kandidáti SPOLU Boskovice

Mgr. Michaela Žejšková, LL.M
TOP 09

Místostarostka Boskovic

Ing. Jaroslav Dohnálek
ODS

Starosta Boskovic

Ing. Michal Knödl
KDU-ČSL

Manažer obchodu

Radek Stříž
ODS (nestraník)

Obchodní zástupce

Ing. Rostislav Tichý
KDU-ČSL

Programátor

RNDr. Vladimír Ochmanský
ODS

Ředitel školy

Mgr. Čestmír Sekanina
ODS

Advokátní koncipient

Ing. František Učeň
TOP 09

Stavbyvedoucí

Bc. Barbora Palánová
KDU-ČSL

Asistentka senátorky

Martin Staněk
ODS

Student práv, předseda bytové komise

MUDr. Miroslav Klíma
ODS

Dětský lékař

Ing. Petr Šafránek DiS.
TOP 09

Středoškolský pedagog

Jan Vaňhara
KDU-ČSL

Programátor

Mgr. et. Mgr. Petr Buchal, M.A.
TOP 09

pedagog

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
ODS (nestraník)

Ředitel KZMB

Ing. Karel Tlamka
ODS

Podnikatel

Mgr. Dagmar Hamalová
KDU-ČSL

Vychovatelka

Mgr. Milan Strya
ODS

Jednatel

Mgr. Martin Pospíšil
ODS

Advokátní koncipient

Vladimír Klement
TOP 09

Podnikatel

Mgr. Tomáš Pléha
KDU-ČSL

Ředitel MKS Letovice

Ing. Petr Fiala
TOP 09 (nestraník)

Ředitel divize VAS

Ing. Jaromíra Vítková
KDU-ČSL

Senátorka

Ing. Mgr. Pavel Vlach
TOP 09

Ředitel školy

Pavel Těžký
KDU-ČSL (nestraník)

OSVČ

Mgr. Jiří Horníček
ODS

Důchodce

Bc. Marie Zouharová
KDU-ČSL

Důchodkyně

Program SPOLU Boskovice pro volební období 2022 - 2026

Vážené občanky, vážení občané Boskovic, do letnošních voleb jsme se rozhodli usilovat o vaše hlasy jako koalice SPOLU. Strany ODS, KDU-ČSL a TOP09 od svých počátků věří v lidskou práci, energii zdravé konkurence, soběstačnost, ale i lidskou solidaritu a soudržnost. Chceme tyto hodnoty nést dále a pracovat pro město Boskovice. Politická práce je práce často nevděčná a neviditelná, proto přiášíme realistický program, který nechce nikoho klamat, či oslňovat revolučními myšlenkami. Naše město potřebuje jít progresivní cestou, avšak musí vycházet ze své historie i reálií, které jsou dány českými zákony a obecně závaznými pravidly.

Navíc osobnosti, které tento rok program reprezentují, mají zkušenosti nejen z vedení města, ale i z mnoha dalších odvětví. Víme, kam chceme vést naše město, a můžete nám věřit. Stejně jako my věříme v naše město se svými obyvateli.

Chod města

Doprava

Zdravotnictví a sociální služby

Sport a volný čas

Energetika a životní prostředí

Bezpečnost

Vzdělávání

Kultura

Bydlení

Boskovice - spolu se o ně chceme starat a budeme se snažit, aby byly příjemné pro život, podnikání, zábavu i návštěvu, a proto...

 • chceme živé město, které čerpá z bohaté historie a silné současnosti, a je atraktivní pro občany, podnikatele i návštěvníky
 • chceme kvalitní život v místních částech Bačově, Hrádkově, Mladkově
  a Vratíkově, které nadále budeme rozvíjet investicemi a podporou místních aktivit
 • chceme podporovat místní podnikatele a jejich inovativní projekty
 • chceme transparentní procesy v rámci městského úřadu i městem zřizovaných organizací
 • naším zájmem je udržitelný rozvoj města

Doprava - spolu se městem pohybujeme, a proto...

 • zrealizujeme výstavbu okružní křižovatky pod poštou
 • zrekonstruujeme ulici Lidickou
 • zajistíme zvýšení četnosti hromadné dopravy ve městě
 • navrhneme bezpečný cykloprůtah městem
 • podpoříme přípravu stavby parkovacího domu
 • navrhneme a zavedeme další jednosměrné ulice pro podporu parkování obyvatel

Zdravotnictví a sociální služby - spolu žijeme, rosteme, stárneme, a proto...

 • zabezpečíme nadále vysokou úroveň služeb poskytovaných v boskovické nemocnici
 • budeme pokračovat v jednání s jihomoravským krajem o podmínkách převodu nemocnice pod správu kraje co nejvýhodnějších pro boskovické občany
 • budeme nadále zabezpečovat a podporovat potřebné sociální služby pro boskovické občany s prioritou rozvoje terénních služeb
 • budeme aktivně spolupracovat s jihomoravským krajem na vymezení základní sítě sociálních služeb a její udržitelnosti
 • podpoříme vznik malokapacitního zařízení pro osoby se zdravotním postižením vyžadující vysokou míru péče, které odlehčí pečujícím rodinám
 • investicemi podpoříme modernizaci a zkvalitnění stávajících zařízení sociálních služeb Městské správy sociálních služeb Boskovice
 • při opravách a rekonstrukcích objektů občanské vybavenosti a na úřadech budeme pokračovat v budování bezbariérových přístupů pro handicapované spoluobčany

Sport a volný čas - někdy spolu, někdy sami, avšak vždy s radostí aktivně odpočíváme, a proto...

 • dokončíme výstavbu sportovní haly v areálu Červená zahrada a zajistíme její provoz
 • zaměříme se na větší pestrost herních prvků na dětských hřištích ve spolupráci s rodiči a dětmi
 • vybudujeme plnohodnotný skatepark v areálu boskovického sportparku
 • budeme dále podporovat rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu a volnočasových aktivit ve městě
 • budeme podporovat zájmovou a spolkovou činnost ve městě

Energetika a životní prostředí - spolu pečujeme o prostředí, ve kterém žijeme, a proto...

 • snížíme cenu tepla dodávaného bytovým domům přebudováním kotelny Vyhlídka na štěpkové palivo
 • zvýšíme kapacitu fotovoltaických elektráren na nemocnici a budovách ve vlastnictví města
 • budeme pravidelně vyhodnocovat systém odpadového hospodářství a vylepšovat veřejný prostor pro třídění a svoz odpadů
 • dokončíme započatou intenzifikaci boskovické čistírny odpadních vod
 • zajistíme výměnu pouličních svítidel na úsporné a snižující světelný smog ve městě
  v souladu s energetickou udržitelností a kvalitou života
 • započneme realizaci úprav okolí Zámeckého skleníku a vybudujeme příjemné prostředí propojené s letním kinem

Bezpečnost - spolu nemusíme mít strach žít v našem městě, a proto...

 • zasadíme se o to, aby Boskovice nadále zůstaly bezpečným městem
 • posílíme dohledovou a pořádkovou činnost městské policie v kritických místech a spolupráci s odborníky v oblasti prevence a bezpečnosti občanů ve městě
 • budeme společně se SeniorPointem usilovat o maximální bezpečnost seniorů ve městě
 • budeme realizovat pravidelné akce k prevenci kriminality a užívání drog
 • budeme dále podporovat činnost všech sborů dobrovolných hasičů na území města

Vzdělávání - spolu chceme žít ve vzdělané společnosti, generaci žáků a studentů chceme umožnit studovat a rodičům garantovat kvalitní péči o jejich potomky, a proto...

 • rozšíříme kapacitu mateřské školy alespoň o dvě nové třídy
 • zabezpečíme dostatečnou kapacitu základní školy a školních družin
 • budeme dále rozvíjet fungující projekt všestranné pohybové přípravy předškolních dětí
 • podpoříme rozvoj sportovních aktivit a užší spolupráci se sportovními kluby na školách
 • budeme dále podporovat boskovické střední školství, které pomáhá rozvíjet město
 • budeme dále podporovat mimoškolní činností dětí a mladistvých
 • pro zajištění duševního zdraví žáků podpoříme činnost školních psychologů

Kultura - spolu se chceme bavit a rozvíjet, a proto...

 • přesuneme městskou knihovnu do budovy zzn na ulici Kpt. Jaroše a vytvoříme moderní prostor se službami 21. století
 • zahájíme rekonstrukci Sokolovny a vytvoříme tak další plnohodnotný prostor pro kulturu
 • podpoříme mladé a talentované umělce
 • oživíme Boskovice netradičními kulturními aktivitami
 • budeme podporovat kulturu ve všech jejích formách a bez ohledu na organizátora

Bydlení - spolu se potkáváme na chodbách bytových domů, či jako sousedé na ulici. Není nám jedno, jak se v Boskovicích bydlí, a proto...

 • zasadíme se o vznik nových obecních bytů v lokalitě Za Nemocnicí
 • zmodernizujeme stávající městský bytový fond a prosadíme jeho co nejefektivnější využití
 • odstraníme přebytečnou byrokracii při podávání žádosti o městský byt
 • posílíme spolupráci se společenstvími vlastníků bytových domů ve městě a zapojíme je do přípravy projektů v místě jejich bydliště
 • podpoříme debatu nad možnostmi individuální výstavby
 • zasadíme se o zavedení zásad spolupráce s investory

Máte návrh nebo se jen chcete na něco zeptat?

Facebook
Instagram